Ç Ìåóï÷þñá (ðñþçí Âõôóßóôá, ìåôïíïìÜóôçêå ôï 1928) åßíáé ÷ùñéü ôïõ ÄÞìïõ Ðýëçò, óôï Íïìü ÔñéêÜëùí. Âñßóêåôáé óôçí áãêáëéÜ ôçò Ðßíäïõ, óôéò ü÷èåò ôïõ Á÷åëþïõ (Áóðñïðüôáìïõ) ðïôáìïý, óôï äñüìï ÔñéêÜëùí-¶ñôáò. ÐåñéâÜëëåôáé áðü ôéò êïñöÝò ôçò Ðßíäïõ - Áõãü, ÁëáìÜíïò, Ôóéãêüñé - ìå õøüìåôñï 800ì. Êáôïéêåßôáé ÷åéìþíá-êáëïêáßñé, äéáèÝôåé Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï, ÃõìíÜóéï, Áãñïôéêü Éáôñåßï, Ôá÷. Ãñáöåßï, Áóô. Óôáèìü. Ç Ìåóï÷þñá Ý÷åé ðñáãìáôéêü ðëçèõóìü, óýìöùíá ìå ôçí áðïãñáöÞ, 470 êáôïßêïõò. Ç Ìåóï÷þñá áíáóõãêñïôÞèçêå ôç ìåôáðïëåìéêÞ ðåñßïäï, ïñãáíþèçêå êáé ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç ç âåëôßùóç ôïõ äñüìïõ Ýäùóå åëðßäåò ãéá áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò. Ç Ýíáñîç üìùò ôïõ õäñïçëåêôñéêïý Ýñãïõ Ìåóï÷þñáò äçìéïýñãçóå óôáóéìüôçôá, áíáôáñá÷Þ óôïõò êáôïßêïõò êáé áâÝâáéï ìÝëëïí. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε το πρωί ένας 92χρονος γέροντας από την Έμπαρο Βιάννου στην Κρήτη, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της γυναίκας του.

Ήπιε χλωρίνη για να «φύγει» μαζί της

Ο ηλικιωμένος μη μπορώντας να αντέξει το θάνατο της γυναίκας με την οποία μοιράστηκε μια ολόκληρη ζωή, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 92χρονος ήταν ιδιαίτερα δεμένος με την σύζυγό του, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ώρες.

Μην μπορώντας να διαχειριστεί την απώλεια, ο γέροντας συντετριμμένος ήπιε μέσα στην απόγνωση του 200 ml χλωρίνης!

Εκτός κινδύνου ο ηλικιωμένος

Ο υπερήλικας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται, έχοντας πλέον διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Πηγή: cretalivecretapost

Σχόλια

σχόλια

Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
loading...