Ç âïõëåõôÞò ôçò ÄÇÌÁÑ Ìáñßá ÃéáííáêÜêç ìéëÜ óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ÓÜââáôï 7 Äåêåìâñßïõ 2013. Ïëïêëçñþíåôáé ìå øçöïöïñßá ôá ìåóÜíõ÷ôá óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí: "Êýñùóç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôùí ðñïûðïëïãéóìþí ïñéóìÝíùí åéäéêþí ôáìåßùí êáé õðçñåóéþí ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2014". ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Η γενική γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράμμισε σε δηλώσεις της στο Ραδιόφωνο 24/7 την την ανάγκη να δημιουργηθούν οι πολιτικές που θα φτιάξουν πλέγμα προστασίας στα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και των μειονοτήτων.

«Η διέξοδος των Ρομά στην παρανομία είναι αποτέλεσμα της περιθωριοποίησης και της έλλειψης παιδείας. Ο νόμος ωστόσο ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες και οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες» δήλωσε στο Ραδιόφωνο 24/7 η γενική γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρία Γιαννακάκη.

Η κα. Γιανακκάκη επισήμανε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι πολιτικές που θα φτιάξουν πλέγμα προστασίας στα ανθρώπινα δικαιώματα, με δεδομένο ότι η κρίση, με τη φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού επηρεάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ακούστε τις δηλώσεις της κα. Γιαννακάκη:

[news247]

Σχόλια

σχόλια

Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
loading...